428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi
gereken senetli veya senetsiz ticari borçların tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek dönemlerde kâr veya zarar
hesaplarında gider yazılacak vade farkı giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, ticari borçları dönem
sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesap, ticari borç tutarlarının nominal tutarları ile ödeme dönemlerine
göre etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan
faiz giderlerinin (vade farkı giderlerinin) izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre borçların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf
değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde de bu hesap kullanılır.
İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya
senetsiz ticari borçlara ilişkin vade farklarının gelecek dönemlere isabet eden tutarları bu hesaba borç kaydedilir. İlgili
dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle
İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına aktarılmasında bu hesaba alacak kaydedilir. Ticari borç kısa vadeli
yükümlülüklere aktarıldığında, söz konusu borca ilişkin bu hesapta yer alan vade farkı tutarları “328 Ertelenmiş Vade
Farkı Giderleri (-)” hesabına aktarılarak karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Borçlara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, “640 Esas
Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları” hesabına alacak
kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur
Farkı Zararları (-)” hesabına aktarılarak kapatılır.