485 Gider Tahakkukları

485 Gider Tahakkukları
Bu hesap, faaliyet dönemine ait olup tahakkuku yapılan ve belgeye dayanan; ancak ödemesi gelecek yıllarda
gerçekleşecek giderlerin izlenmesinde kullanılır. Ancak tahakkuk eden giderlerin doğrudan ilgili hesabın alacağına
kaydedildiği durumlarda (örneğin; banka kredilerine ilişkin faiz tahakkuklarının doğrudan kredilerle ilgili hesaba alacak
kaydedildiği durumlarda) bu hesap kullanılmaz.
İşleyişi:
Dönem sonlarında, cari döneme ait olarak hesaplanan gider tahakkuklarından, ilgili gider hesabı karşılığında bu
hesaba alacak kaydedilir. Hesaplanan gider tahakkuklarının gelecek on iki ayda ödenecek veya kesinleşecek kısımları
bu hesabın borcu karşılığında, “385 Gider Tahakkukları” hesabına aktarılır.