503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

Bu hesap enflasyon muhasebesinin uygulandığı dönemlerde ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu
ortaya çıkan olumsuz farkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ödenmiş sermaye tutarında azalış
meydana gelmesi durumunda bu hesabın borcuna, “669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi
Kârları)” hesabının alacağına kaydedilir. İzleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar önce bu
hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalanı “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabına alacak kaydedilir.