55 – 56 ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)

55 – 56 ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)

Bu gruplar, genel olarak TFRS’yi ya da BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin özkaynaklarda kaydettikleri gelir
ve giderlerin izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, bu gruplarda yer alan bir hesabın yalnızca TFRS ya da
yalnızca BOBİ FRS uyarınca kullanılabilir olması durumu hesabın başlığında ayrıca belirtilmiştir. Bu gruplarda yer alan
hesapların bakiyeleri kazanç ve kayıpların birikimli tutarlarını gösterir. Diğer taraftan, TFRS’yi ya da BOBİ FRS’yi
uygulamayan işletmeler, doğrudan özkaynaklarda kaydettikleri kazanç ya da kayıpları bulunması durumunda, örneğin;
bu tür işletmelerin maddi duran varlıklarını yeniden değerlediği ve ortaya çıkan yeniden değerleme kazançlarını
doğrudan özkaynaklarına yansıttığı bir durumda, bu grupta yer alan ilgili hesabı kullanabilirler.
TFRS’yi uygulayan işletmeler cari döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu oluştururken
kullanmak üzere, dönemde ortaya çıkan diğer kapsamlı gelir ve giderleri, bunların döneme ilişkin vergi giderlerini ve
kâr veya zararda yeniden sınıflandırılan diğer kapsamlı gelirlere ilişkin yeniden sınıflandırma düzeltmeleri ile diğer
düzeltmeleri 80-83 nolu gruplarda açılmış olan hesaplarda izler. Dönem sonlarında 80-83 nolu gruplarda yer alan
hesaplar kapatılarak ilgili tutarlar bu gruplarda yer alan hesaplara aktarılır.
BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler, sadece kâr veya zarar tablosunu sunmaları zorunlu olduğundan özkaynaklara
yansıtılması gereken döneme ilişkin gelir ve giderler ile bunların döneme ilişkin vergi etkilerini, 80-81 gruptaki hesapları
kullanmaksızın doğrudan bu gruptaki hesaplara yansıtırlar. Diğer taraftan, BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin isteğe
bağlı olarak dönemde özkaynaklarına yansıttıkları gelir ve giderleri ayrı bir tabloda sunmayı tercih etmeleri durumunda,
bu işletmeler de TFRS’yi uygulayan işletmeler gibi 80-83 nolu gruplarda açılmış olan hesapları kullanabilirler.