622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)

622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)

Bu hesap, işletmenin müşterilerine sunduğu hizmetlere ait maliyetlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Satılan hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan
hizmet işletmelerinde ilgili maliyet hesabı alacağı ya da 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise “799 Üretim Maliyet
Hesabı” hesabı alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir. Daha önce Stoklar grubunda “155 Tamamlanmış Hizmet
Maliyetleri” hesabında izlenen hizmet maliyetleri, ilgili hizmet müşteriye sunularak bu hizmete ilişkin hasılat
kaydedildiğinde “155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri” hesabında yer alan tutar, bu hesabın borcuna aktarılır. Dönem
sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak
kaydedilerek hesap kapatılır.