623 Diğer Satışların Maliyeti (-)

623 Diğer Satışların Maliyeti (-)

Bu hesap, yukarıdakilerin kapsamına girmeyen, mal ve hizmetlere ilişkin satış hasılatının elde edilmesinde
katlanılan diğer maliyetlerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Hesaplanan diğer satışların maliyeti bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.