662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri

662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi
gereken senetli veya senetsiz ticari olmayan (diğer) alacaklara ilişkin olarak dönemde ortaya çıkan faiz gelirlerinin (vade
farkı gelirlerinin) izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca bu hesap, senetli diğer alacaklara ve diğer borçlara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda, reeskont
faiz gelirlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan faiz gelirleri “138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) / 238 Ertelenmiş
Vade Farkı Gelirleri (-)” hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir.
Reeskont uygulamalarında; diğer borçlara ilişkin dönemde hesaplanan reeskont faiz geliri ile diğer alacaklara
ilişkin dönem başında yapılan reeskont faiz gideri iptalleri bu hesaba alacak kaydedilir.
Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.