70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI

70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI

Maliyet Oluşum Hesapları, isteyen işletmelerin kullanması için açılmıştır. Maliyet oluşumlarını toplu olarak 7
nolu maliyet hesaplarında izlemek isteyen işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre bu gruptaki üretim hesaplarını
kullanabilirler. Aşağıdaki kodlama örnek olarak verilmiş olup, işletmeler ihtiyaçlarına göre hesap kodlarını
tanımlayabilirler.
Bu gruptaki üretim hesaplarının kullanılmasının tercih edilmesi durumunda, fonksiyonel gider hesaplarının
yansıtma hesapları alacağı ile giderler bu gruptaki üretim hesaplarında biriktirilir. Üretimi tamamlanan mamuller ya da
hizmetlerin ilgili aktif hesaplara veya kâr veya zarar tablosu hesaplarına devri gider dağılımlarına göre bu hesaplardan
yapılır. Dönem sonlarında henüz üretimini tamamlamamış mal ve hizmet üretimleri aktif hesaplar içindeki “151 Yarı
Mamuller” ya da “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesaplarına aktarılır. İzleyen dönem başında üretimini
tamamlamayan yarı mamul ve hizmet maliyetleri tekrar bu hesaplara aktarılır.
İsteyen işletmeler araştırma ve geliştirme giderlerini, maden kaynaklarının aranması, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi için katlanılan giderleri ya da yapılmakta olan maddi duran varlıklara ya da yatırım amaçlı gayrimenkullere
ilişkin giderlerini topluca görmek için de bu hesapları kullanabilirler. Dönem sonlarında bu hesaplardaki tutarlar aktifteki
ilgili hesaplara ya da kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılır.
Yılsonlarında bu hesaplar bakiye vermez. Önceden saptanmış maliyet yöntemini kullanan işletmelerde bu
hesaplar önceden saptanmış tutarlara göre izlenir. Fark tutarları, ilgili stok hesabına ya da 62 SATIŞLARIN
MALİYETLERİ (-) grubundaki ilgili hesaba fark hesaplarından aktarılır.