703 Üretim (İmalat) Hesabı

703 Üretim (İmalat) Hesabı

Bu hesap; üretilen mamullerin toplam maliyet oluşumunun özel olarak izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Maliyet dönemlerinde; “711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı”, “721 Direkt İşçilik
Giderleri Yansıtma Hesabı” ve “731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” hesaplarının alacağı ile üretim giderleri
bu hesaba aktarılır. Gider dağılımlarından sonra, tamamlanan mamullere ait tutarlar bu hesabın alacağına, “152
Mamuller” hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda yarı mamul maliyetleri “151 Yarı Mamuller” hesabının,
anormal fire ve kayıp giderleri “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabının (fiili maliyet yönteminin kullanıldığı
durumlarda) ve normal maliyet yöntemini kullanan işletmelerde üretim birimlerine dağıtılmayan sabit genel üretim
giderleri ise “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabının borcu karşılığında, bu hesabın alacağına
kaydedilir. Yılsonunda hesap kalan vermez. İzleyen dönem başında yarı mamul maliyet tutarları “151 Yarı Mamuller”
hesaptan bu hesabın borcuna aktarılır.