707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı

707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı

Bu hesap, işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin araştırma ve geliştirme safhasında yapılan direkt harcamalar ve dağıtım
yoluyla gelen maliyetler “751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı”, “754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı” ve
“757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı” hesaplarının alacağı ile bu
hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesaba alacak kaydı yapılarak, bu harcamalardan aktifleştirilebilenler
“264 Geliştirme Maliyetleri”, “265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları” hesabına ya da ilgili diğer
varlık hesabına, aktifleştirilmeyenler ise “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılır.