742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili hizmet üretim maliyetleri ile önceden
saptanmış maliyetler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna,
olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap ilgili stok hesabına ve 62 SATIŞLARIN
MALİYETLERİ (-) grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.
Fark hesapları, gider çeşitleri farkları, hizmetlerle ilgili direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri farkları, direkt
işçilik maliyetleri farkları, genel üretim maliyetleri farkları olarak alt hesaplarda izlenebilir.