753 Geliştirme Giderleri

753 Geliştirme Giderleri

Bu hesap, geliştirme faaliyetleriyle ilgili dönem içinde oluşan giderlerin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

Geliştirme faaliyetleriyle ilgili giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu
hesap, “754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır.