754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “753 Geliştirme Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış giderler bu hesabın
alacağı karşılığında “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına (uygulanan geçerli finansal raporlama
çerçevesine göre aktifleştirilmeyen giderler için) ya da ilgili varlık hesabına (aktifleştirilenler için) borç kaydedilir.
Bununla birlikte, işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin izlenmesinde
“707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nı kullanan işletmelerde fiili maliyet
yönteminin uygulandığı durumlarda “753 Geliştirme Giderleri” hesabında izlenen maliyetler ile önceden saptanmış
maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış maliyetler bu hesabın alacağı karşılığında, “707
Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı” hesabına borç kaydedilir.
Bu hesap, dönem sonlarında “753 Geliştirme Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili geliştirme giderleri ile önceden saptanmış
geliştirme giderleri arasındaki farkları, “755 Geliştirme Gider Farkları” hesabına aktarır.