755 Geliştirme Gider Farkları

755 Geliştirme Gider Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili geliştirme giderleri ile önceden
saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna,
olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap ilgili varlık hesabına ya da “630 Araştırma ve
Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılarak kapatılır.