78 FİNANSMAN GİDERLERİ

78 FİNANSMAN GİDERLERİ

Bu grup; banka kredilerinden, katılım bankalarından ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan fonlar ile kiralama
işlemlerinden ve çıkarılmış menkul kıymet niteliğindeki borçlanma araçları gibi para piyasalarından ya da sermaye
piyasalarından temin edilmiş olunan finansal yükümlülüklerle ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkı, komisyon gideri gibi
finansman giderlerinin izlendiği gider hesabı ile bu giderlere ilişkin yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. Ertelenmiş
vade farkı giderleri bu grupta izlenmez, doğrudan kâr veya zarar tablosu hesaplarında izlenir.