781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “780 Finansman Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış finansman giderleri
bu hesabın alacağı karşılığında finansal yükümlülüklerin vadesine göre “670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma
Maliyetleri (-)” veya “671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına ya da ilgili varlık hesabına
(borçlanma maliyetlerinin uygulanan finansal raporlama çerçevesine göre aktifleştirilmesi durumunda) borç kaydı
yapılır.
Bu hesap, dönem sonlarında “780 Finansman Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili finansman giderleri ile önceden saptanmış
finansman giderleri arasındaki farkları, “782 Finansman Giderleri Farkları” hesabına aktarır.