782 Finansman Giderleri Farkları

782 Finansman Giderleri Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili finansman giderleri ile önceden
saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna,
olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap finansal yükümlülüklerin vadesine göre “670 Kısa
Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)” veya “671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına ya da
ilgili varlık hesabına aktarılarak kapatılır.