80-83 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)

80-83 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)

(Bu gruplar TFRS’yi uygulayan işletmeler tarafından kullanılır)

Bu gruplar, TFRS’yi uygulayan işletmelerin cari döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu
oluştururken kullanmak üzere, dönemde ortaya çıkan diğer kapsamlı gelir ve giderleri, bunların döneme ilişkin vergi
giderlerini ve kâr veya zararda yeniden sınıflandırılan diğer kapsamlı gelirlere ilişkin yeniden sınıflandırma düzeltmeleri
ile diğer düzeltmeleri izlediği hesaplardan oluşur.
Diğer taraftan, BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin isteğe bağlı olarak dönemde özkaynaklarına yansıttıkları
gelir ve giderleri ayrı bir tabloda sunmayı tercih etmeleri durumunda, bu işletmeler de TFRS’yi uygulayan işletmeler
gibi bu grupta yer alan hesapları kullanabilirler. Bu durumda, bu işletmeler, bu grupta TFRS çerçevesinde yapılmış olan
açıklamaları kıyasen uygularlar. Bu amaçla sadece birikimli tutarlarını “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt
Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında takip ettikleri gelir ve
giderlerin dönemde ortaya çıkan kısımlarını izlemek amacıyla boş olan 806 nolu hesabı kullanırlar.
Dönemde ortaya çıkan diğer kapsamlı gelirler ile bunların döneme ilişkin vergi giderleri 80-81 gruplarda yer alan
hesaplara kaydedilir. Diğer taraftan, TFRS hükümleri uyarınca, 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN
SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda
izlenen kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerden dönemde kâr veya zarar
hesaplarına aktarım yapıldığında yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak diğer kapsamlı gelirden indirilmesi gereken
tutarlar 82 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE
(GİDERLERE) İLİŞKİN YENİDEN SINIFLANDIRMA DÜZELTMELERİ grubundaki hesaplarda izlenir. Ayrıca,
TFRS hükümlerinde 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA
KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda izlenen birikimli tutarların kâr veya zarar hesaplarına
yansıtılmadan bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarılması ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı
gelirlerinden indirim yapılması öngörüldüğü durumlarda, dönemde diğer kapsamlı gelirden indirilecek ancak yeniden
sınıflandırma düzeltmesi tanımını karşılamayan tutarlar, 83 DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE (GİDERLERE) İLİŞKİN
DİĞER DÜZELTMELER grubundaki hesaplarda izlenir. TFRS uygulayan işletmeler 80-83 gruplarında yer alan
hesapları kullanarak, döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu ve diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
dipnot açıklamalarını kolaylıkla hazırlayabilir.
İşletmeler dönem sonlarında 80-83 gruplarındaki hesaplarda yer alan tutarları, 55-56 gruplarında yer alan ilgili
hesaplara aktararak kapatır. Bu şekilde birikimli diğer kapsamlı gelirler de özkaynaklar altında izlenmiş olur.