810 Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları (±)

810 Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları (±)

Bu hesap, ağırlıkla kullanılan para birimi TL’den farklı olan bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarındaki
yatırımların özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi durumunda bu yatırımların finansal tablolarının TL’ye
çevriminde ortaya çıkan döneme ilişkin kur farklarının izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca, işletmenin iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını bireysel olmayan finansal tablolarında özkaynak
yöntemi kullanılarak muhasebeleştirmesi durumunda, bu işletmelerdeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal
bir kalemden kaynaklanan döneme ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları da bu hesapta izlenir. Ancak bu tür parasal
kalemlerden ortaya çıkan kur farkı kazanç ve kayıpları, bireysel finansal tablolarda özkaynaklar altında değil kâr veya
zarar tablosunda yer alır.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan olumlu kur farkları bu hesaba alacak, olumsuz kur farkları hesaba borç kaydedilir. Dönem
sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)” hesabına
aktarılarak bu hesap kapatılır.