İşyerinde Kavga Çıkarmanın Hukuki Sonuçları

İşyerinde iş barışı ve iş huzuru açısından pek istenmese de zaman zaman işçilerin sözlü tartışmalarının sataşmaya/kavgaya dönüştüğü görülmektedir. Sataşma söz veya fiili tecavüz anlamına gelen bir harekettir.

İşçinin iş görme borcundan sonraki en önemli borçlarından biri sadakat borcudur. Sataşma, sadakat borcuna aykırılığın özel bir hâli olarak kabul edilmektedir. İş akışının devamının sağlanması ve işyeri ortamının huzurlu hale getirilmesi işveren için hem bir hak hem de sadakat borcunun karşılığı olan işçiyi gözetim borcunun sonucu bir yükümlülüktür.

İşverenin işyerinde sataşarak/kavga çıkartarak işyeri düzenini bozan ve başka işçilere zarar veren işçileri tazminatsız ve derhal işten çıkarma hakkı vardır.  ( 4857 sayılı İş Kanununun 25/II.d maddesi )

Sataşma niteliğindeki söz ve davranışlar neticesinde işverene haklı nedenle fesih imkânı tanıyan kanun koyucunun esasen iş yerindeki çalışma düzeni ve iş disiplinini koruma amacı güttüğü ise kuşkusuzdur. Kavgaya sebebiyet veren davranış diğer işçiden kaynaklanmış olsa ve olaya diğer işçinin tahriki neden olmuş olsa dahi yaşanan kavga olayı iş yerinde olumsuzluklara sebep olacaktır. Bununla birlikte etkili eyleme uğrayan işçinin kendini sınırlı olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleştirmeye yönelik davranışlarının ise yasal olduğu bu hâllerde işveren için haklı fesih sebebinin gerçekleşmeyeceği açıktır. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun2015/22-2677 esas, 2018/1954 karar sayılı 18.12.2018 tarihli kararı )

Buna göre, işyerinde sataşma/kavga eylemi sonucunda 3. farklı hukuki işlem yapılabilecektir.

1Sataşma fiilini başlatan işçinin iş akdi haklı nedenle derhal tazminatsız olarak feshedilecek.

2Kavgayı başlatmamakla birlikte karşılık vererek işyerinde olumsuzluğa yol açan işçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedilebilecek. (tazminatları ödenerek)

3Eyleme uğrayan işçinin kendini sınırlı olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleştirmeye yönelik davranışları ise yasal olup bu hallerde haklı fesih yapılamayacaktır.