Kimlik Tespiti ve Kapsamı

Kimlik Tespiti MASAK düzenlemeler kapsamında yükümlü grupları tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Mustafa Türkkot yükümlü gruplar kapsamında, Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yönüyle, kimlik tespiti açısından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda yükümlü tanımı yapılmış, Tedbirler yönetmeliği 4. maddesinde yükümlüler detaylı olarak sayılmıştır.

Meslek Mensupları

Tedbirler Yönetmelik 4/1-t maddesine göre; Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler bir yükümlü grubudur. MASAK düzenlemelerine uymak sorundadır.

Yine Tedbirler Yönetmeliği 3/1-m maddesine göre; 4/1-t maddesinde sayılanlar, Finansal olmayan belirli iş ve meslekler olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, FOBİM olarak Masak düzenlemelerine tabi bir yükümlü grubudur.

Masak düzenlemeler kapsamında diğer yükümlü grupları için TIKLAYINIZ

Kimlik Tespiti

Kimlik Tespitine ilişkin düzenlemeler Tedbirler Yönetmeliği 5. maddesi ve devamında yer almaktadır.

Yükümlüler; a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin, b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı seksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda, c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yedibinbeşyüz TL veya üzerinde olduğunda, d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.

Bu kapsamda, değişik kişi kurum ve kuruluşlarda kimlik tespitinin nasıl yapılacağı yine Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilmiş olup, başlıklar itibariyle aşağıdaki şekildedir:

Gerçek kişilerde kimlik tespiti md6 >>>
Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti md.6/A >>>
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti md.7>>>
Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti md.8-
Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti md.9-
Siyasi partilerde kimlik tespiti md.10-
Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde ve yurt dışında kurulmuş güven sözleşmelerinde kimlik tespiti md.11-
Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti md.12-
Kamu kurumlarında kimlik tespiti md.13-

Başkası Adına & Hesabına

Kimlik Tespiti açısından diğer önemli düzenlemeler, başkası adına & hesabına işlemler, gerçek faydalanıcıya yönelik düzenlemelerdir. Söz konusu hususlara ilişkin maddeler de başlıklar itibariyle aşağıdaki şekildedir: Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti md.14 >>>, Başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti md.17 >>> ve Gerçek faydalanıcının tanınması md.17/A >>>. Mustafa Türkkot Masak düzenlemeler kapsamında yükümlülerce dikkat edilmesi gereken bir diğer hususda, Tedbirler Yönetmeliği 17. maddeye göre; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir.

Müşterinin Tanınması

Kimlik tespiti, tedbirler yönetmeliğinde üçüncü bölümde yer alan müşterinin tanınmasına ilişkin düzenlemelerin bir parçası olup, müşterinin tanınması başka tedbirleri de içermekte olup, söz konusu tedbirler için TIKLAYINIZ.

Cezai Müeyyideler

2023 Yılında her bir kimlik tespiti ihlali (müşterinin tanınması ihlali) 91.080 TL dir. Finansal Kurumlarda bu tutar iki kat olarak, 182.170 TL dir. yaptırımlara ilişkin detaylar için TIKLAYINIZ

Kimlik tespiti kelime itibariyle sadece bir kimlik olmaktan öte, kapsam olarak bir çok bakış açısını içermektedir. Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yönüyle müşteri ile yapılan sözleşmeler sürekli iş ilişkisi kapsamında kimlik tespiti gerektirmektedir.

Sözleşme yapılan çalışılan müşterilerde, gerçek faydalanıcıya dikkat etmek, %25 ve daha fazla ortaklık sahibi olanlar hakkında, tedbirler yönetmeliğe uygun hareket etmek gerekmektedir.

Kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etme durumuna karşı da gerekli tedbirlere uymaları gereklidir. Uyum düzenlemeler kapsamında Masak Mustafa Türkkot yükümlü gruplarından olan, meslek mensuplarının uyum düzenlemeleri de, uygulama etkinliğin, farkındalık açısından önem arz etmektedir.