Mücbir Sebep Olan Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

Mücbir Sebep Hali Kabul Edilen Sektörler/Mükellefler

COVID-19 salgını kapsamında belirlenmiş sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden yararlandırılması hakkındaki açıklamalara 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin 01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Alımlarına Kısmi Tevkifat Uygulanmaz

Dayanak Mevzuat

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları için bu süreler içerisinde (01.04.2020 ila 30.06.2020) düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu düzenleme mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin alımları için geçerli olup, bu mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olmayanlara yapmış olduğu kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerde, KDV tevkifatı uygulanmaya devam edilecektir

Tam Tevkifat Durumu

Ayrıca, söz konusu düzenleme sadece kısmi tevkifata tabi alımlar için uygulanacak olup, tam tevkifata tabi olan işlemlerde uygulanamayacağını hatırlatmak isteriz.