Ulusal Strateji Belgesi Nedir

Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması amacıyla, hazırlanmıştır. Mustafa Türkkot yükümlüler uyum düzenlemeler açısından, ulusal strateji belgesi ve kapsamı yazıda ele alınmaktadır.

Kapsamı

Ulusal Strateji belgesi, başlığından da açıkça görüleceği üzere, aklamama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve müsadere kapasitesinin artırılmasına yöneliktir. Aklama ve terörizmin finansmanında uluslararası standartlar FATF tarafından belirlenmektedir. Üye ülkelerde FATF tarafından standartlar kapsamında kendi ülke düzenleme ve uygulamalarını geliştirmektedir.

FATF

FATF üye ülkeleri de standartlar ve belirlenmiş metodolojoler kapsamında değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Değerlendirmeler sonrası Raporlamalar yapılmakta, eksiklikler olması durumunda, ülkelerin gelişmeleri takip edilmektedir. Değerlendirmeler sonrası ülkeler durumlarına göre black list (kara liste), artırılmış tedbirlerin uygulanacağı listelere grey list (gri liste) alınabilmektedir.

Türkiye değerlendirme sonrasında, uygulama eksiklikle sonrasında ülkemizde gri listeye alınmış ve artırılmış takip uygulanmakta, ülke gelişmeleri takip edilmektedir. Mustafa Türkkot Masak düzenlemeler kapsamında, Ulusal strateji belgesi, ülkenin aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ve müsadere kapasitenin artırılması ve uluslararası standartlar kapsamından herhangi bir eksikliğe meydan vermemek açısından önem arz etmektedir.

İçerik

Söz konusu strateji belgesi; ülkemizde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin süreçlerin başarısının artırılması ve dolayısıyla suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması, hedeflerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Strateji Belgesi 17 Temmuz 2021 tarihli, 31544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca yürürlüğe girmiş olup, Genelge hükmü gereğince belge Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)’nın internet sitesinde yayımlanmıştır. Sekretarya hizmetleri de MASAK tarafından yürütülmektedir.

Strateji Belgesi, Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları ile Mücadele Tedbirleri, Görev ve Sorumluluklar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler ve Uygulama Bölümlerinden oluşmaktadır. Stratejik amaçlarlar için, hedefler belirlenmiş ve belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler de strateji belgesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Uygulama kapsamında, çalışma grupları oluşturulmuştur. Tehdit Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu, Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu gibi. Strateji Belgesi geneli hakkında koordinasyon ve sekretarya MASAK tarafından yapılmakta olup,
Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile reform önerileri, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Hukuk Politikaları Kuruluna raporlanmaktadır.

Stratejik Amaç Hedefler Uygulama

Ulusal Strateji belgesinde yer alan stratejik amaç ve hedefler için Tıklayınız Faaliyetlerde birimler itibariyle yapılacak çalışmalar, sorumlu birimler, sıklık durumu detaylı olarak yer almaktadır.

Bu kapsamda Ulusal Strateji belgesi, tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve kendi açılarından yorumlanabilmesi gereken bir belge niteliğindedir. Masak Mustafa Türkkot Uyum Yükümlü grupları gelecek dönemlerde uygulama ve kontrollerin daha etkin olacağı, açık bir şekilde görülebilecektir.