VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu Olmayanlar – İstisnalar

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunluluğunu getirmiştir. Ancak işlenen verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurul tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Sicile kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından istisna getirilebilmektedir.

Bu kapsamda, Kurul kararları ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları belirlenmiş olup bugüne kadar konu ile ilgili verilen kararlar şöyledir:

Kurulun 02/04/2018 tarih ve 2018/32 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları;

a. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
b. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
c. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanuna göre kurumuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
ç. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
e. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

Kurulun 28/06/2018 tarih ve 2018/68 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları:
a. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri.

Kurulun 05/07/2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları:
a. Arabulucular

Kurulun 19/07/2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları:
a. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.