Yeni Vergi Düzenlemeleri “Madde9 – Konaklama Vergisi”

İLK METİN – (İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve 97 Milletvekilinin Teklifi)

KOMİSYONUN TEKLİF ETTİĞİ METİN

9. MADDE İLE İLGİLİ MECLİS GÖRÜŞMELERİ

Not: Madde kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
18. Birleşim14 Kasım 2019 Perşembe

9’uncu madde üzerinde 4 önerge vardır; ilk okutacağım 2 önerge aynı mahiyettedir.

Önergeleri okutup birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 128 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesinin Kanun Teklifi metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mehmet Ruştu Tiryaki Mahmut Toğrul Meral Danış Beştaş

Batman Gaziantep Siirt

Nuran İmir Serpil Kemalbay Pekgözegü

Şırnak İzmir

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Mehmet Akif Hamzaçebi Hüseyin Yıldız

İstanbul Aydın

Alpay Antmen Lale Karabıyık Abdurrahman Tutdere

Mersin Bursa Adıyaman

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk konuşma Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki’ye ait.

Buyurun Sayın Tiryaki. (HDP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 128 sıra Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle ilgili olarak görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, biz yasanın bu maddesine karşıyız ve umuyoruz ki yasa bu hâliyle geçmeyecek. Dün de söyledim, bütçeye acilen bir kaynak yaratmak istiyorsunuz; getirdiğiniz düzenleme de tam olarak böyle ama bu düzenleme eğer yasalaşırsa emin olun ülkemizin en büyük, en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizm sektörü önemli bir darbe alacaktır.

Türkiye’nin en büyük turizm merkezlerinin olduğu Ege ve Akdeniz’deki otellerin neredeyse tamamı üç yıldız ve üzerinde ve bu otellerin kapasitesi karşılaştırıldığında önemli bir bölümü de beş yıldızlı oteller. Dolayısıyla “6 TL, 9 TL, 12 TL, 18 TL vergi alacağız.” deseniz de konaklama vergisi olarak alacağınız vergi çoğunlukla 18 TL olacak eğer yasa bu hâliyle geçerse. Anladığımız kadarıyla bu yasa teklifinde bir değişiklik önereceksiniz ve 6 TL, 9 TL, 12 TL, 15 TL, 18 TL yerine yüzde 2 olarak vergi alınmasını öneriyorsunuz. Bu, bir parça çözüm olacaktır ama anlamadığımız bir şekilde 2 kat artırma veya yarısına kadar indirme yetkisini yine Cumhurbaşkanına veriyorsunuz. Daha önce de söyledik, başka ülkelerde de benzeri vergiler var fakat bugün önerdiğiniz vergi ile başka ülkelerdeki vergiler arasında önemli bir fark var, o da şu: Bu vergileri genel olarak yerel yönetimler alırlar. Neden? Çünkü çöpü toplayan da yerel yönetimlerdir, kanalizasyon sorununu çözen de yerel yönetimlerdir, o otellere suyu temin edenler de yerel yönetimlerdir ve o otellerin çevresini

69


düzenleyen, yollarını yapanlar da yerel yönetimlerdir. Ama ısrarla bu hizmetleri yerel yönetim verdiği hâlde vergiyi merkezî iktidarın, merkezî yönetimin almasını istiyorsunuz. Bu, aynı zamanda ademimerkeziyet ilkesine de aykırı ve demokrasinin en önemli ayaklarından biri olan ademimerkeziyeti zayıflatan, yerel yönetimleri zayıflatan bir uygulama olacak. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yerel yönetimdeki çalışmalarıyla, bu konudaki iddiasıyla iktidara gelmiş bir partisiniz fakat güçlendikçe yerel yönetimleri zayıflatmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı boğazlarla ilgili yetkiyi yerel yönetimden aldığınız gibi, tıpkı seçimle gelen belediyelere kayyum atadığınız gibi.

Yine bunun yanında, bu vergiyi düzenlerken bölgeler arası eşitsizliği de göz önünde bulundurmuyorsunuz. Nasıl? Diyorsunuz ki: Bodrum ve Marmaris’teki bir otel için de aynı vergiyi alalım, Erzurum ve Batman’daki otel içinde aynı vergiyi alalım. Bu, doğru bir uygulama değil, bölgeler arası eşitsizliği göz önünde bulundurmanız gerekir.

Bir başka sorun ise, eğer bu hâliyle geçerse geceliği bin euro olan otelden 18 TL alacaksınız, geceliği 60 TL olandan 6 TL alacaksınız, hatta daha az olan motellerden de 6 TL alacaksınız. Bu durum eğer böyle geçerse, bir kez daha söylüyorum, Anayasa’nın 73’üncü maddesinde düzenlenen ve kurala bağlanan herkesin geliri, kazancı oranında vergi ödemesi ilkesine aykırı, dolayısıyla Anayasa da aykırı olacak.

Bakın, bu 128 sayılı Kanun Teklifi görüşüldüğünde, görüşülmeye başlandığında TÜRK-İŞ bütün milletvekillerine buna ilişkin önerilerini sundu. Eminim, her birinizin odasına gelmiştir, büyük bir bölümünüz de umarım, bu taleplerini okumuşsunuzdur, bilgi sahibi olmuşsunuzdur.

Yine, 128 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle birlikte üç büyük işçi konfederasyonu bir toplantı gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ ortak taleplerini sundular, buna ilişkin ortak taleplerini sundular, bu vergi adaletsizliğini gidermek için bir dizi talep de bulundular. Ne dediler? Söyledikleri şey şu: “Bu vergi düzeni adil değil, sosyal adalete, Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun değil. Bu yasa teklifi, emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Bağlayın sözlerinizi Sayın Tiryaki.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Devamla) – Bitireceğim Sayın Başkan.

Ama bu 3 işçi konfederasyonunun taleplerini geçmiş dönemde sendika avukatlığı yapan, yıllarca sendikal mücadele yürüten birisi olarak buradan dile getirmek isterim.

Birkaç başlık hâlinde taleplerini şöyle sıralıyor TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, diyorlar ki: “Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları çalışanlar lehine güncellenmelidir. Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Düşük gelirli hane halkından alınan tüketim vergi payı azaltılmalıdır. Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir, temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır. İşçilerin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, ısınma gibi giderleri gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir.” diyorlar. Umarım, gelir vergisine dair bir düzenleme yaptığımızda bir daha ki sefere işçilerin, emekçilerin haklarını da göz önünde bulundururuz diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tiryaki.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerindeki ikinci konuşma Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’a ait.

Buyurun Sayın Budak. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 9’uncu maddede söz aldım. Bu maddeyle ilgili daha önce de birçok arkadaşımız görüş bildirdiler, demek ki kökünden bir hata var.

Şimdi, önce şunu bir ifade etmek lazım: Bu kanun teklifinin yani bu kanunun sahibinin dünkü açıklaması vardı, Sayın Vedat Demiröz’ün. Vedat Demiröz’ü çok dikkatli dinledim, ilk geliş şeklini de biliyorum kanunun. Birebir Meclisteki konuşmasını aldım, sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Benim getirdiğim teklifte nispi oran vardı ama verilen bir önergeyle maktuya çevrildi. -Önergeyi veren yine AK PARTİ’li arkadaşlar- Şunu ifade edeyim: Maktu olarak alınmasında sakıncalar olduğuna biz de kaniyiz, biz de görüşlerimizi tekrar dile getiriyoruz ve büyük ihtimalle -ki arkadaşlarım bana onu ilettiler- tekrar nispi orana döneceğiz. Bu düzenleme yapıldığı takdirde konaklama vergisi de hasılat üzerinden 1 Nisan 2020’den başlamak üzere, yıl sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021’den itibaren de yüzde 2 olarak alınmak üzere inşallah sizin oylarınızla yasalaşacak.”

Şimdi, değerli arkadaşlar, ilk defa bu kanun teklifi gelirken oranlar vardı, daha sonra dediniz ki: “Bunu maktu alalım.” Rakamları sıraladınız. Daha sonra baktınız, ya gerçekten bu bir yere oturmuyor çünkü yüzde 7 de olabilir bu oran bazı yerlerde, üç yıldızlılarda, dört yıldızlılarda; sonra tekrar döndünüz. Buradan şu anlaşılıyor: Bu kanun teklifleri burada

70


değil, milletin Meclisinde değil, belli yerlerde pişirilip sonra Meclisin önüne getiriliyor ve bizim milletvekili arkadaşlarımız da bu kanunun ruhuna bakmadan ve anlamadan altına imzaları atıp buraya getiriyor. Şimdi, bütün kanunların hazırlanışında bu ruhu gördük.

Şimdi, buradaki eleştiri net. Daha iki ay önce bir ajans, Tanıtım Ajansını getirdiniz. İki ay önce, tamamen Anayasa’ya aykırı şekilde bir fon oluşturmak üzere Ajansı kurdunuz ve bunu Meclisten geçirdiniz. Orada yine böyle oranlar vardı ve cirodan pay alıyordunuz. İşte asıl Anayasa’ya aykırı olan kısmı da cirodan pay almak. Verginin ruhu kârdan pay almaktır, vergi budur ama siz cirodan pay alıyordunuz. Şimdi, iki ay sonra bu sektöre tekrar bir yük getiriyorsunuz ve bunun tanımı son derece yanlış. “2020’de yüzde 1” diyorsunuz. Biraz önce ben sizin getirdiğiniz düzeltme teklifini de okudum, inceledim. Maalesef, bu sektör, Türkiye’de ayakta kalmış tek sektör. Cari açık veren bir ülkede cari açığı en aza indiren sektörden bahsediyoruz. Ayakta kalmış tek sektörü paçasından tutup aşağı çekmektir bu. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Ve nasıl alacağınızla ilgili bile netleşmemişsiniz, kendi kafanızda netleşmemişsiniz.

Değerli arkadaşlar, bu sektörün daha önce de bununla ilgili… Ki biz bu vergiye karşı değildik ama bu şekliyle değil. Belediyelere eğer buradan pay vermiş olsaydınız… Ki 2008’de özel idareler ve Belediye Kanunu Komisyonda görüşülürken gelmiş bir madde vardı. O Komisyonda bu madde gelmişti, konaklama vergisi gelmişti, Komisyondan çekildi; o zaman bile bugünkünden daha ilerici bir teklifti o. Yine teklif sizindi, Komisyonda çekildi; toplanan gelirlerin yüzde 25’ini, toplanan gelirlerin yüzde 25’ini yerel yönetimlere verecektiniz. Bakın, Türkiye’deki turizmin yüzde 80-85’i bizim sahillerimizde yapılıyor yani Hatay’dan tutun, benim seçim bölgem olan Antalya, Muğla, İzmir, Aydın diye gidiyor ve Mersin, Adana da buna dâhil. E şimdi, böyle bir durumda siz bunları cezalandırıyorsunuz. Orada, Erzurum’da belediyelerin aldığı pay ile Antalya’da hizmet üreten belediyelerin aldığı pay aynı olabilir mi? 16 milyon turist geliyor ve övünüyoruz, gurur duyuyoruz Antalya’yla çünkü ülkeye katkı sağlıyor. Millî bir konu turizm, açıklarımızı, döviz açıklarımızı kapatan bir sektör ve böyle bir kanunu getiriyorsunuz; üstelik de şu anda Türkiye’ye gelen bu yüzde 80-85’lik turistin tamamının ön rezervasyonları yapılmış, fiyat pazarlıkları yapılmış bir tarihte getiriyorsunuz “Nisan ayında da ben bunu almaya başlarım.” diyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Budak, bağlayın sözlerinizi.

ÇETİN OSMAN BUDAK (Devamla) – Teşekkür ederim.

Ajansa pay alacaksınız binde 7,5; aynı zamanda bu yıl, 2020 yılında yüzde 1 buradan alacaksınız, 2021 yılında yüzde 2 alacaksınız, 840 dolar ortalamalarda olan kişi başına tüketim bugün 630 dolara düşmüş turizm sektöründe ve üstüne bu yükü de tekrar getiriyorsunuz.

Milyonlarca çalışan emekçinin burada hakkı var ve şundan emin olabilirsiniz: İngiltere’de yapılan bir araştırmada, sektörle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, turizm sektörünün üzerine konulmuş yüzde 1’lik bir vergi aynı zamanda turist sayısında yüzde 1’lik azalmaya sebep oluyor. Şimdi bu konulan vergilerle, turist sayısında artışı yakaladığımız, ivmeyi yakaladığımız dönemde, turist sayısında azalma söz konusu olabilir.

Bir ikinciyi de söyleyeceğim: Aylarca, bütün kış boyunca, sahillerde tatil yapma hayaliyle plan yapıp oralara tatile gitmek isteyen yerli turistleri, orta gelirli yerli turistleri de burada cezalandırıyorsunuz. O yüzden, şunu burada ifade etmek istiyorum: Hiç olmazsa bunu yaparken onu da düşünün; bunun tamamına, 9’uncu maddenin ruhuna karşıyız ama yerlilerden alınmamak kaydıyla bir not düşün. Beklentimiz budur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Budak.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle değiştirilmesi planlanan 6802 sayılı Kanun’un mülga 34’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.

Orhan Çakırlar Ümit Beyaz Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Edirne İstanbul Adana

Dursun Müsavat Dervişoğlu Feridun Bahşi Tuba Vural Çokal

İzmir Antalya Antalya

“Konaklama vergisi

MADDE 34- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir.

71


Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay; birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, hizmetin sunumundan önce fatura ve benzeri belge verilmesi halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı %1 ‘dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı %0,5’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler,

b) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetler,

c) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen geceleme hizmetleri.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer yıllık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden yılın ilk ayının yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili Belediyeye beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Antalya Milletvekili Feridun Bahşi konuşacaktır.

Buyurun Sayın Bahşi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır.

FERİDUN BAHŞİ (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 128 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu maddeyle “konaklama vergisi” adı altında yeni bir vergi getirilmektedir. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane ve kamping gibi tesisler ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine olacak, bu vergi de otelde kalan müşterilerden alınacak. Komisyona gelen ilk teklifte ilk yıl için bu oran yüzde 1, sonraki yıllar için yüzde 2 olarak öngörülmekteydi ancak Komisyonda ne olduysa maktu, beş yıldızlı otellerde 18 lira olmak üzere değişik miktarlarda vergiye dönüştü ancak yine öğreniyoruz ki AK PARTİ’nin teklifiyle, zannediyorum, ilk gelen teklifteki oranlara dönülüyor. Bu, yine de maktu vergiye göre kabul edilebilir bir yöntem. Bu vergi düzenlemesinde, konaklama ürüne göre bir ayarlama yapılmışken bölgelere göre herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Ayrıca, bu vergi düzenlemesi ve konaklama vergisi genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere mevzuatımıza da getirilmiştir.

Dünyada birçok ülkede mevcut olan konaklama vergisi belediyeler tarafından tahsil edilmekte ve elde edilen gelir o şehrin turizm potansiyelini artırmak, şehrin altyapısını geliştirmek ve şehri tanıtmak için kullanılmaktadır. Türkiye’de ise bu verginin merkezî Hükûmet tarafından toplanacak olması nedeniyle, şehirler için veya ülke turizm potansiyelinin artırılması için kullanılmayacağını hepimiz biliyoruz. Zaten, dolaylı vergi oranımız çok yüksekti, biraz daha yükselecek. Aynı zamanda, vatandaşın turistik harcamaları da artacaktır. Bu, vatandaşın üzerindeki vergi yükünü daha da artıracağı gibi özellikle yabancı turistlerin de konaklama giderlerini artıracak ve uluslararası rekabet açısından, vergi, turizm sektörünü baltalayacaktır.

Değerli arkadaşlar, turizmdeki kriz derinleşmektedir. Beklentiler her sene düşmekte, her yeni gelen yıl bir öncekini aratmaktadır. Sezon itibarıyla turizmcinin geliriyle gideri başa baş gelmektedir, hatta, turizmci zarar eder durumdadır. Türkiye’ye 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam 41,5 milyon turist gelmiş, 26,5 milyar dolar civarında da turizm geliri elde edilmiştir. Bunun da yaklaşık yüzde 41’i Antalya bölgesinden elde edilmiştir. Ülke ekonomisine sadece turizmde bu kadar katkı yapan Antalya hak ettiği karşılığı alabilmekte midir? Tabii ki, hayır. Kimse gelen turist sayısına ve yapılan ciroya da aldanmamalıdır.

Bu yıl önce Thomas Cook krizi yaşanmıştır, ardından Turizm Tanıtma Fonu için 0,75 turizm payı uygulaması getirilmiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de şimdi konaklama vergisi

72


çıkarılmaya çalışılmaktadır. Zaten zor durumda olan turizm sektörü bundan çok fazla etkilenecektir, sektör ara vermeksizin krizlerle sarsılmaktadır. Thomas Cook zararı sadece Manavgat’ta 150 milyon, Türkiye’de ise 1,1 milyar dolar civarındadır. Bu zarar Türk turizmciliği açısından bir faciayken, 1/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren 0,75 turizm payı ikinci bir darbe yaşatmıştır. Bu yeni gelen konaklama vergisiyle tur turizminin artık kepenk kapatma noktasına geldiği görülmektedir. Turizm payı maktu konaklama vergisi bu hâliyle geçerse, biraz önce bir konuşmacının da bahsettiği gibi, Anayasa’nın 73’üncü maddesine aykırıdır yani vergilerin mali güce göre alınması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Tarım bitti, hayvancılık bitti, sanayi bitti; gelin, turizmi bari bitirmeyelim. Bu konuda turizmcinin talebi, öncelikle bu verginin kesinlikle konulmaması ancak mutlaka konulması gerekiyorsa 0,7 olarak sadece nisan ve kasım ayları arasında alınması, 16 yaşından küçüklerden konaklama vergisi alınmaması, yasanın 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Bu vesileyle, Gazi Meclisi ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bahşi.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 128 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 9’uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bülent Turan Mehmet Doğan Kubat Ramazan Can

Çanakkale İstanbul Kırıkkale

İsmail Emrah Karayel Ahmet Kılıç Ali Özkaya

Kayseri Bursa Afyonkarahisar

Veysel Eroğlu Bayram Özçelik

Afyonkarahisar Burdur

“MADDE 9- 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Konaklama vergisi

MADDE 34- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir. Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri; konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz talebi yok.

73


Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle, konaklama vergisinin verilen geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanması amaçlanmaktadır.

Yine önergeyle, yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetlerin geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlandığı/satıldığı durumlar (yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dâhil, ultra her şey dâhil vb. konseptler) dikkate alınarak, bu şekilde geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanan/satılan hizmetler için verginin konusunun söz konusu hizmetleri de kapsaması öngörülmektedir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına, vergi oranını bir katına kadar artırma, yarısına kadar indirme, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit edebilme hususlarında yetki verilmesi önerilmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Madde önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

KONAKLAMA VERGİSİ