Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü Nasıl Alınır

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca;
Kamu yararına çalışan derneklerin, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edildiği,
Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gerektiği, Belirtilmiştir.

Dernekler Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için;
•En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
•Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-TL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
•Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
•Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,
•Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması,
Gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda sayılan şartları taşımadığı tespit edilen dernekler kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramazlar.

Yine Dernekler Yönetmeliği’nin 50’nci uyarınca derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılma taleplerine ilişkin başvurularını aşağıda belirtilen ekler ile birlikte bulundukları yerin mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir.

•İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,*
•Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazıyı,
•Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı,* 
•Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporunu,
•Son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu,* 
•Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,* 
•Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneğini,
Vermeleri gerekmektedir.

•Dernekler Yönetmeliği’nin 50 nci maddesi kapsamında kamu yararına çalışan derneklerden sayılma talebine ilişkin istenen belgeler arasında sayılan, ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı, son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu ile derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesine ait belgeler Bakanlığımızın 2009/73 sayılı Genelgesi ile müracaat sahiplerinden talep edilmemektedir. 

Dernek Mevzuat & Uygulamalar