Derneklerde İzin Almadan Yardım Toplama

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir.
Bu doğrultuda, tüzel kişilerin izin almaksızın yardım toplayan kuruluşlardan sayılma müracaatlarında, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri üçer nüsha halinde bir dilekçe ekinde ilgili valiliklere vermeleri gerekmektedir.
•Müracaatta bulunan dernek ise kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğunu, vakıf ise vergi muafiyetine haiz olduğunu gösteren Bakanlar Kurulu kararının fotokopisi, (Bakanlığımızın 2009/73 sayılı Genelgesi kapsamında başvuruda bulunan derneklerden kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı talep edilmemektedir.)
•Yetkili kurulun konuyla ilgili kararı,
•Son üç yıla ait faaliyet raporu,
•Vakıf senedi ya da dernek tüzüğü, (Bakanlığımızın 2009/73 sayılı Genelgesi kapsamında başvuruda bulunan derneklerden tüzük talep edilmemektedir.)
•2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen yardım toplama şekillerinden hangisinin kullanacağına ilişkin talep ve toplanan yardımlarla ne tür çalışmaların yapılacağının açıklanacağı yazı.
Bakanlar Kurulu kararıyla, izin almadan yardım toplama faaliyetinde bulunma hakkı tanınan kuruluşların, topladıkları yardımları 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi doğrultusunda ilgili mülki amirliklere bildirmeleri gerekmektedir. 

Dernek Mevzuat & Uygulamalar