Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ‘nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

Devam Et →

“COVID-19″un İşyeri ve İş Sözleşmeleri Açısından Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler

“1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” uyarınca bulaşıcı hastalığa yakalanan kişilerin çalışmaları yasak olduğundan ve COVID-19 da bir salgın/bulaşıcı hastalık olarak kabul edildiğinden, bu hastalığa yakalananların “çalışmaları” yasaklanmış
durumdadır.

Devam Et →